Shek O Da Jiu Festival 2016 Tai Ping Ching Chiu or Taiping Qingjiao has been held for two centuries in Shek O. Shek O Da Jiu Festival recurs