Hong Kong Express Rail Link Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong Express Rail Link (XRL) is the first high-speed railway line connecting Hong Kong to Mainland China. Officially, it is Beijing-Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong